Streaming - 12/10/2020

Gemeenteraad & Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Kijk hier live

Agenda

Openbare zitting - RvMW
 1. Toegevoegd punt door de voorzitter conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 7 oktober 2020. Tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
 2. Openbare verkoop van 2 loten bouwgrond in de Warden Oomlaan te Zonnebeke-Beselare - vaststelling minimum verkoopprijs en aanstelling notaris
 3. Jaarrekening 2019 OCMW Zonnebeke - afsluiting dossier
Openbare zitting - GR
 1. Toegevoegd punt door de voorzitter conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 7 oktober 2020. Tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
 2. Openbare verkoop van de panden gelegen Beselareplaats 1 en 2, Wervikstraat 2 en lot tuingrond in de dorpskern van Beselare - vaststelling minimum verkoopprijs en aanstelling notaris
 3. Partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Moorslede - advies gemeenteraad
 4. Goedkeuring aanvullend verkeersreglement - beperkte parkeertijd bij locatie apothekers
 5. Goedkeuring statuten en samenstelling gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed
 6. Goedkeuring sociaal woonbeleidsconvenant
 7. Structurele herstellingswerken Langemarkstraat en rotonde N332 kerk Zonnebeke - Goedkeuring bestek, plannen, raming, gunningswijze en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met AWV
 8. Kennisname beslissing Gaselwest en overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting
 9. Intergemeentelijke samenwerking inzake de inventarisatie, controle en herstelling van hydranten op gemeentelijk openbaar domein - princiepsbeslissing aansluiting bij de opdrachtencentrale en goedkeuring bijzonder bestek
 10. Jaarrekening 2019 gemeente Zonnebeke - afsluiting dossier
 11. Opvolgingsrapportering bij het meerjarenplan, kennisname
 12. Aktename budget 2021 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke
 13. Aktename wijziging meerjarenplannen kerkfabrieken Zandvoorde, Passendale en Zonnebeke
 14. Aanpassen rechtspositieregeling
 15. Stopzetten intergemeentelijke samenwerking interne preventie
 16. Sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Heksenstoet Beselare
 17. Wijziging huishoudelijk reglement BKO, goedkeuring
 18. Ondertekening protocolakkoord domiciliefraude - goedkeuring
 19. Wijziging overeenkomst KSZ met nr 20/014 gegevens verhoogde tegemoetkoming
 20. Stopzetting promotieovereenkomst met het oog op het sluiten van een publiek - private samenwerking voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de ter beschikkingstelling van klaslokalen
 21. Samenstelling deontologische commissie
 22. Gaselwest - Goedkeuring van de agenda en de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van voorwerp (doel), vaststelling van het mandaat in geval van schriftelijke of digitale vergadering en akkoord met de voorliggende agendapunten in geval van schriftelijke vergadering voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest dd. 15.12.2020
 23. DVV Westhoek - Goedkeuring tweede statutenwijziging
 24. Klacht 2020.001955 - Kennisname eindbeslissing ABB
 25. Toegevoegd punt door raadslid Wydooghe conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Beschutting aan winkels
 26. Interpellatie ingediend door raadslid Hoflack: Organisatie activiteiten tijdens COVID19-pandemie
 27. Interpellatie ingediend door raadslid Six: Datalek
 28. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Communicatie met gemeenteraadsleden