Streaming - 20/03/2023

Gemeenteraad & Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Kijk hier live

Agenda

Openbare zitting - RvMW
 1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 20 februari 2023
 2. Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Overheid als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor 'Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten' – Perceel 3, Bestek nummer 2019/HFB/OP/52630
 3. Reglement inzake toekenning van een toelage vanuit het Energiefonds
 4. Gemeenschapsdienst lokale besturen
Openbare zitting - GR
 1. Notulen gemeenteraad dd. 20 februari 2023
 2. Aanstellen projectmanager voor project Scholenbouw Zonnebeke (kleuter en lager) - goed-keuring lastvoorwaarden, raming en plaatsingsprocedure
 3. Aansluiting GBS De Regenboog en GBS De Zonnebloem bij leersteuncentrum West-Vlaanderen BOOST
 4. Kennisname ondernemingsplan en budgetvoorstel 2023 vzw De Heksenstoet
 5. Kennisname budgetvoorstel en ondernemingsplan vzw De Oude Kaasmakerij 2023
 6. Goedkeuren aanpassingen subsidiereglement voor culturele projecten
 7. Kennisname bestaande vaste bewakingscamera's op besloten en niet-besloten plaatsen op grondgebied Groot-Zonnebeke
 8. Beslissing om beroep te doen op de Stad Kortrijk als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor 'levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabe-wakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten' (opdracht 2022/S 081-217532)
 9. Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Overheid als opdrachtencentrale voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor 'Ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten' – Perceel 3, Bestek nummer 2019/HFB/OP/52630
 10. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de extra algemene vergadering van MIROM dd. 28 maart 2023
 11. Voordracht van kandidaten voor het bestuurdersmandaat in de woonmaatschappij met werkingsgebied Midwest-West voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024
 12. Toegevoegd punt door raadslid Koen Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Indienen projectvoorstel in kader van de Projectgroep 'Houtkanten 2022'
 13. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Erosiecoördinator
 14. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker: Nemen van foto's van privépersonen